Four Lates species

Lates mariae
Kigoma 1994

Tylochromis polylepis
Katonga 2010

Ophthalmotilapia nasuta
Katonga 2010

Clupeids
Tanganyika 1998

Limnothrissa miodon
Tanganyika 1998

Stolothrissa tanganicae
Kigoma 1994

Stolothrissa
Katonga 2010

Littoral and demersal fish
Katonga 2010

Bathypelagic fish
Katonga 2010

Littoral line fishing catch
Kigoma 2010

Photos courtesy of Jouko Sarvala and Olli Huttunen